Chương trình cộng đồng

BAY LEN VIETNAM Community Programs Từ cửa hàng tổ chức sự kiện tình nguyện ngoài trời gia đình vui vẻ, BAY LEN VIETNAM đặt ra.

Quan hệ phi lợi nhuận & tài trợ

Chúng tôi hợp tác với phi lợi nhuận để bảo vệ ngoài trời và thúc đẩy giải trí ngoài trời.

Quan hệ phi lợi nhuận & tài trợ

Chúng tôi hợp tác với phi lợi nhuận để bảo vệ ngoài trời và thúc đẩy giải trí ngoài trời.

Tình nguyện với BAY LEN VIETNAM

Hàng năm, BAY LEN VIETNAM huy động hàng ngàn tình nguyện viên để giúp bảo vệ những nơi tự nhiên. .

xem thêm

  • 11
    Cửa hàng REI thúc đẩy hơn 750 dự án tình nguyện ngoài trời. Hơn 87.000 người đã tham gia!
  • 12
    Chương trình hỗ trợ thông qua các khoản tài trợ tham gia REI gần 397.000 người trong 2,8 triệu giờ làm việc tình nguyện trên đất công.